Dimitrie Cantemir utop Antioh Cantemir
gerb
2008 - Anul Cantemir | Academia de stiinte a Moldovei
 
u2top
 
Dinastia Cantemir
Biografie
Arbore genealogic
Imagini
Bibliografie
Manifestări
Legislaţie
Bibliotecă
Creaţii muzicale
 
u2bot
Academia de Ştiinţe a Moldovei
IDSI
FP7
Expert

 

Scopul programului „Dinastia Cantemireştilor

Programul „Dinastia Cantemireştilor”  a fostlansatla 24.04.2008. Scopul programului este de a valorifica, de a cerceta şi de a pune în circuitul actual de valori bogata moştenire a reprezentanţilor acestei dinastii, care în sec. XVII - XVIII a jucat un rol deosebit de important în istoria, politica şi cultura nu numai a Ţării Moldovei, dar şi a Ţării Româneşti, a multor ţări europene şi a Imperiului Otoman. Programul urmăreşte scopul de a aduce în prim plan al vieţii politice, culturale şi instructiv - educative a activităţii acestui neam celebru, care a dat ţării trei domni (Constantin Cantemir şi fiii săi Antioh şi Dimitrie), oameni de ştiinţă şi cultură, scriitori, diplomaţi (Dimitrie şi fiul său Antioh), militari (Constantin, Şerban, Matei, fiii lui Dimitrie Cantemir), mecenaţi (Şerban, Matei şi Ecaterina copiii lui D. Cantemir), oameni deosebit de culţi (între care şi Maria , fiica lui Dimitrie Cantemir). Tot ce au lăsat ei drept zestre neamului nostru (experienţă de activitate politică, opere istorice, filosofice, poetice, muzicale, cartografice, diplomatice ş.a.) s-au sedimentat în numeroase arhive, biblioteci şi muzee ale Europei, Orientului şi chiar ale Americii. Programul urmăreşte scopul de a descoperi, de a cerceta şi a publica - de a aduce acasă această nepreţuită zestre a neamului nostru.  

Obiectivele programului„Dinastia Cantemireştilor”

            Obiectivele programului reies din sarcinile reevaluării întregului sistem de valori culturale şi spirituale ale trecutului şi cercetarea întregului tezaur naţional istoric de pe principii obiective, în spiritul celor mai bune tradiţii ale istoriografiei naţionale şi universale dintre care merită să menţionăm:

-  promovarea imaginii Cantemireştilor, ca reprezentanţi de prin rang ai istoriei, ştiinţei şi culturii Ţării Moldovei în mediile academice, universitare, şi politico-diplomatice în plan european; 

-  formarea unui centru ştiinţific pe lîngă Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, care ar avea drept interes prioritar cercetarea şi punerea în valoare a moştenirii Cantemireştilor;

- întocmirea biobibliografiilor ample, care să cuprindă tot ce s-a realizat sub formă de publicaţii în materie de Cantemireşti în cultura europeană în sec. XVIII – începutul sec. XXI;

- pregătirea ediţiilor ce vor cuprinde cele mai reprezentative opere ale lui Dimitrie şi Antioh Cantemir, intrate de multă vreme în patrimoniul ştiinţific şi cultural universal;

- reeditarea celor mai importante lucrări, devenite rarităţi bibliografice privind viaţa şi activitatea în diverse domenii a reprezentanţilor dinastiei; 

- depistarea în arhivele, bibliotecile şi muzeele din Rusia, România, Turcia, Germania, Franţa, Marea Britanie, Olanda ş.a. a operelor, documentelor şi materialelor istorice inedite privitoare la viaţa şi activitatea Cantemireştilor;

- elaborarea şi pregătirea pentru tipar a biografiilor, culegerilor de studii tematice şi monografiilor dedicate celor mai importante figuri ale dinastiei din sec. XVII - XVIII;

- pregătirea şi convocarea periodică a conferinţelor naţionale şi internaţionale;   

- elaborarea şi editarea lucrărilor de popularizare, inclusiv şi ediţiile în limbile de largă circulaţie;

- atragerea în munca de investigaţie şi de cercetare a tineretului studios interesat de problematica Cantemireştilor.

 

 
  ubot  

 

© Academia de Ştiinţe a Moldovei,
© 2008-2011 Elaborat de IDSI